Dr. Zafli Hamdani, Sp.Og

Senin

:

16.00 – 18.00

Selasa

:

Rabu

:

16.00 – 18.00

Kamis

:

Jumat

:

16.00 – 18.00

Sabtu

:

10.00 – 12.00